Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z Filmového fondu statutárního města Zlína
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína (dále „fond“) jsou poskytovány přísně účelově. Z fondu je poskytována návratná finanční výpomoc nebo dotace (dále jen „podpora“) na základě vyhlášeného programu, a to na:

a) vznik námětů a scénářů, které čerpají výhradně z historie či současnosti města Zlína, b) realizaci audiovizuálních děl, která zobrazují výhradně historii či současnost města Zlína; realizaci audiovizuálních děl na území města Zlína.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

O podporu mohou žádat právnické i fyzické osoby s výjimkou příspěvkových organizací SMZ.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel: • se seznámil s podmínkami poskytnutí dotace, o kterou žádá, • na daný účel, pro který je dotace požadována, nezískal prostředky z jiných zdrojů statutárního města Zlína, • souhlasí s nakládáním s jeho osobními údaji uvedenými v žádosti o dotaci dle zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, po celou dobu zpracování a archivace ode dne udělení souhlasu, • na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, neprobíhá konkurzní řízení nebo vyrovnávací řízení a nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, nemá vůči statutárnímu městu Zlín závazek po splatnosti k datu podání žádosti, • nemá dluh vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení, • všechny informace uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou správné, úplné a pravdivé, že si je vědom své trestní odpovědnosti a povinnosti vrátit poskytnuté finanční prostředky v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Včasným podáním žádosti v termínu vyhlášeného výběrového řízení na dotace. Výběrové řízení na dotace z fondu probíhá zpravidla 1 x ročně na podporu vzniku námětů a scénářů, které čerpají výhradně z historie či současnosti města Zlína, případně také na realizaci audiovizuálních děl, která zobrazují výhradně historii či současnost města Zlína; realizaci audiovizuálních děl na území města Zlína. Výzva k podávání žádostí o dotace je zveřejněna úřední desce MMZ, na internetových stránkách www.zlin.eu a v Magazínu Zlín. Žádosti jsou podávány v jednom vyhotovení na předepsaném formuláři schváleném správní radou fondu. Formulář žádosti o dotaci z fondu je zveřejněn na www.zlin.eu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Bc. Petra Nikolova, Odbor kultury a památkové péče MMZ, Zarámí 4421, 760 01 Zlín, tel.: 577 630 314, e-mail: petranikolova@zlin.eu. Žádosti jsou přijímány pouze v termínech zveřejněných na webových stránkách a v Magazínu Zlín http://www.zlin.eu/vyberove-rizeni-cl-934.html.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

a) fyzické osoby nepodnikající/podnikající:  
• kopie dokladu o vlastnictví běžného účtu u peněžního ústavu,  
• CV se zaměřením na působení žadatele v oblasti AVD tvorby,  
• autorská explikace (ve formátu .doc/docx a v tištěné podobě psána textovým procesorem (nikoliv rukou) o minimální velikosti písma č. 12, o rozsahu maximálně 2 strany textu, zpravidla obsahuje:  
- charakteristiku filmu resp. žánru,  
- cílovou skupinu diváků,  
- stručný výtah děje nebo popis dějové linie,  
- stručný popis postav a jejich vztahů, popis prostředí,  
- zohlednění kulturních, historických aj. atributů města Zlína,  
- zvláštní požadavky na náročnost realizace,  
- další skutečnosti, na které klade autor zvláštní důraz,  
• treatment (ve formátu .doc/docx a v tištěné podobě psán textovým procesorem (nikoliv rukou) o minimální velikosti písma č. 12, o rozsahu 8-12 stran).  


b) právnické osoby:  
• kopie dokladu o vlastnictví běžného účtu u peněžního ústavu,  
• CV se zaměřením na působení žadatele v oblasti AVD tvorby,  
• kopie stanov nebo statutu v platném znění (neplatí pro obchodní společnosti),  
• kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, příp. písemné zmocnění k zastupování (neplatí pro obchodní společnosti),  
• autorská explikace (ve formátu .doc/docx a v tištěné podobě psána textovým procesorem (nikoliv rukou) o minimální velikosti písma č. 12, o rozsahu maximálně 2 strany textu, zpravidla obsahuje:  
- charakteristiku filmu resp. žánru,  
- cílovou skupinu diváků,  
- stručný výtah děje nebo popis dějové linie,  
- stručný popis postav a jejich vztahů, popis prostředí,  

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o dotaci z Filmového fondu statutárního města Zlína - Formulář.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po schválení Radou města Zlína nebo Zastupitelstvem města Zlína je neprodleně oznámeno žadateli.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Správní rada Filmového fondu, Rada města Zlína, Zastupitelstvo města Zlína

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podpis smlouvy o dotaci, vyúčtování dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína - dle smluvních podmínek – formulář.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Občanského zákoníku, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

a) zákon č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, b) zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, c) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, d) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, e) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle smluvních ujednání.

21. Nejčastější dotazy

Jaký je termín výběrového řízení? - Výběrová řízení jsou vyhlašovány 1x ročně vždy na webových stránkách a v Magazínu Zlín. Jaký je termín jednání správní rady Filmového fondu statutárního města Zlína? - Zpravidla do 30 dnů od uzávěrky přijímání žádostí o podporu z Filmového fondu. Jaký je termín jednání RMZ a ZMZ? - Rada města Zlína jedná pravidelně jednou za čtrnáct dnů v pondělí. Zastupitelstvo města Zlín jedná pravidelně ve čtvrtek jednou za měsíc s výjimkou prázdnin. Přesné termíny zasedání jsou schvalovány vždy na začátku kalendářního roku a zveřejněny - RMZ a ZMZ. Jaký je termín podpisu smluv o dotaci? - Bez zbytečného prodlení po schválení přidělení dotace RMZ nebo ZMZ. Smlouvu podepisuje nejdříve žadatel, až po něm poskytovatel. Jaký je způsob vyúčtování? - Dle schválených Pravidel pro poskytování dotace a dle návodu ve formuláři vyúčtování dotace.

22. Další informace

Dotaci lze vyúčtovat pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem podané žádosti o dotaci a uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. Za neuznatelné náklady poskytovatel dotace považuje: a) úhradu mezd a odměn, vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění mimo odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, b) daň z přidané hodnoty (u osob povinných k dani z přidané hodnoty v případě zákonného nároku na odpočet), c) odpisy majetku, d) pokuty, penále a jiné sankce, e) odvádění členských či jiných příspěvků podobného typu, f) úhradu nákladů na občerstvení, pohoštění, g) úhradu telefonních poplatků, h) vyplacení cestovních náhrad dle zákoníku práce, i) popř. další náklady (výdaje), které jsou stanoveny přímo ve „Smlouvě o poskytnutí dotace/návratné finanční výpomoci z Filmového fondu statutárního města Zlína“. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné využití poskytnutých prostředků v souladu s účelem, pro který byla dotace poskytnuta. Současně odpovídá za její řádné oddělené sledování v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobní pohovor: Ing. Bohumil Štencl., Odbor kultury a památkové péče MMZ, bohumilstencl@zlin.eu, Magazín Zlín.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

- Ekofond
- Fond kulturní
- Fond mládeže a tělovýchovy
- Fond na opravy a modernizace bydlení
- Fond pro mezinárodní styky
- Fond sociální
- Fond zdraví

- Fond pro-rodinných aktivit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor kultury a památkové péče

26. Kontaktní osoba

Ing. Bohumil Štencl., Odbor kultury a památkové péče MMZ, Zarámí 4421, 760 01 Zlín, tel.: 577 630 739, e-mail: bohumilstencl@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

3. 12. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

3. 12. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X