Vydání třetí tabulky RZ (nosič jízdních kol) nebo nové tabulky RZ za poškozenou
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou:

• k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, nebo

• v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem jeho vlastníka (dále jen „žadatel“).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, nebo v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání:

• na žádost vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka,

• žadatel přiloží k žádosti poškozenou tabulku s přidělenou registrační značkou (v případě žádosti o vydání tabulky za poškozenou).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti žadatele o vydání tabulky s registrační značkou na příslušném úřadě.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Tuto životní situaci je oprávněn řešit jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, tz. jakýkoliv obecní úřad. který vede registr silničních vozidel.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Zlína je příslušným odbor občansko-správních agend, oddělení evidence motorových vozidel sídlící na adrese Zlín, L.Váchy 602, 1.patro, dveře č. 215-čekárna. Přepážka č. 6: Hanáček Richard 577 630 658 Krkoška Rostislav 577 630 682,691 Ing. Martin Šoc 577 630 694 Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00; úterý a pátek 8.00 – 12.00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti se přikládá:

  
a) doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),  
b) souhlas vlastníka silničního vozidla, jestliže je žadatelem provozovatel silničního vozidla, který není jeho vlastníkem,  
c) poškozená tabulka s přidělenou registrační značkou ( v případě žádosti o vydání tabulky RZ za poškozenou).

 
Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou"

  1. je k dispozici na přepážce č.6
  2. na adrese - zde 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 26 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.  
Správní poplatek za vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou je 600 Kč za každou tabulku.    
Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na oddělení evidence motorových vozidel. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Tabulka registrační značky bude dodána do 30 dnů od data podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost může být podána písemně, do datové schránky nebo e-mailem. V případě podání žádosti bez uznávaného elektronického podpisu, je třeba takovou žádost do 5 dnů doplnit dle § 37 odst. 4 správního řádu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.168/1999 S., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve zmnění zákona č. 307/1999 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn. Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, a to písemným podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal (ust. § 83a ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Lhůta k podání odvolání začíná běžet dnem následujícím ode dne oznámení (doručení) tohoto rozhodnutí. Jestli-že si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (§ 24 odst. 1 správního řádu). Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil (§ 23 odst. 4 správního řádu). Lhůta k podání odvolání počíná v takových případech běžet dnem následujícím po uplynutí 10 dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (ust. § 82 odst. 2 zákona správního řádu). V souladu s ustanovením § 82 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.215) pořadový lístek s nápisem "Informace" a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky na které bude jeho žádost řešena.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend, odd. evidence motorových vozidel.

26. Kontaktní osoba

Ing. Martin Šoc, tel. 577630694, martinsoc@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

16. 6. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace