Rezervace registrační značky na přání
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost rezervuje registrační značku na přání, pokud registrační značka na přání splňuje podmínky uvedené v bodě 6 této životní situace a pro žadatele již není rezervována jiná registrační značka na přání.

Pokud osoba, na jejíž žádost byla registrační značka na přání rezervována, podá do 6 měsíců od provedení rezervace žádost o přidělení této značky (viz životní situace „Přidělení registrační značky na přání“), obecní úřad obce s rozšířenou působností žádosti vyhoví. Není-li v této lhůtě žádost podána, rezervace zaniká.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je osoba, která je nebo bude vlastníkem nebo provozovatelem silničního vozidla, ke kterému by mohla požadovat přidělení registrační značky na přání (dále jen „žadatel“).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností registrační značku na přání rezervuje, pokud

• neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu a není zaměnitelná s registrační značkou elektrického vozidla,

• stejná registrační značka není přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená a

• splňuje požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti žadatele o rezervaci registrační značky na přání k silničnímu vozidlu na příslušném úřadě.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Zlína je příslušným odbor občansko-správních agend, oddělení evidence motorových vozidel sídlící na adrese Zlín, L.Váchy 602, 1.patro, dveře č. 215-čekárna.

Číslo přepážky, pracovník, číslo telefonu:

1. Náplavová Hana, 577 630 613

2. Kolmačková Bronislava, 577 630 687

3. Malá Libuše, 577 630 683

4. Tobolová Ladislava, 577 630 688

5. Ambrozová Hana

7. Medková Lenka, 577 630 685

8. Běhůnková Marcela, 577 630 689

 

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00; úterý a pátek 8.00 – 12.00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti se přikládá:

• doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),

• tabulky již žadateli přidělené registrační značky na přání, např. při prodeji vozidla, kterou požaduje rezervovat na max. dobu 3 měsíců

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Žádost o rezervaci registrační značky na přání" žadateli vydá a pomůže vyplnit příslušný pracovník oddělení evidence motorových vozidel. 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny položkou 26 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

 

Správní poplatek za rezervaci nové registrační značky na přání je 500 Kč.

Správní poplatek za rezervaci již přidělené registrační značky na přání (např. při prodeji vozidla) je 300 Kč.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na oddělení evidence motorových vozidel.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Kontaktní spojení:

- datová schránka Magistrátu města Zlín: 5ttb7bs

- elektronická podatelna: posta@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.168/1999 S., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve zmnění zákona č. 307/1999 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn.

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, a to písemným podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal (ust. § 83a ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Lhůta k podání odvolání začíná běžet dnem následujícím ode dne oznámení (doručení) tohoto rozhodnutí.

Jestli-že si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (§ 24 odst. 1 správního řádu).

Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil (§ 23 odst. 4 správního řádu).

Lhůta k podání odvolání počíná v takových případech běžet dnem následujícím po uplynutí 10 dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (ust. § 82 odst. 2 zákona správního řádu).

V souladu s ustanovením § 82 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.215) pořadový lístek s nápisem "Informace" a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky na které bude jeho žádost řešena.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend, odd. evidence motorových vozidel.

26. Kontaktní osoba

Ing. Martin Šoc, tel. 577630694, martin soc@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. dubna 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

5. listopadu 2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X