Přidělení registrační značky na přání
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic ( registrační značka na přání - dále jen "RZP“). Žádost o přidělení RZP k silničnímu vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel.

Pokud si žadatel hodlá rezervovat RZP na vozidlo, které si bude teprve pořizovat, postup viz životní situace "Rezervace registrační značky na přání".

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem jeho vlastníka (dále jen „žadatel“).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel může požádat o přidělení RZP k silničnímu vozidlu pokud:

• žádá o přidělení RZP k silničnímu vozidlu, u kterého je zapsán v registru silničních vozidel jako jeho vlastník nebo provozovatel nebo,

• spolu z žádostí o přidělení RZP k silničnímu vozidlu žádá i o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel (vozidlo doposud není zapsáno v registru silničních vozidel).

Obecní úřad obce s rozšířenou působností RZP přidělí, pokud

• neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu a není zaměnitelná s registrační značkou elektrického vozidla

• stejná registrační značka není přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená a

• splňuje požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání.

Tabulky s přidělenou RZP vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku. Před vydáním tabulek s přidělenou RZP žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s dříve přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány. Před převzetím tabulek RZP provozovatel nebo vlastník vozidla žádá o zápis této registrační značky do registru silničních vozidel (značka bude zapsána i do technického průkazu a bude vydáno nové osvědčení o registraci vozidla)

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti žadatele o přidělení registrační značky na přání k silničnímu vozidlu na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Zlína je příslušným odbor občansko-správních agend, oddělení evidence motorových vozidel sídlící na adrese Zlín, L.Váchy 602, 1.patro, dveře č. 215-čekárna.

Číslo přepážky, pracovník, číslo telefonu:

1. Náplavová Hana, 577 630 613

2. Kolmačková Bronislava, 577 630 687

3. Malá Libuše, 577 630 683

4. Tobolová Ladislava, 577 630 688

5. Ambrozová Hana, 577 630 686

7. Medková Lenka, 577 630 685

8. Běhůnková Marcela, 577 630 689

 

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00; úterý a pátek 8.00 – 12.00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti se přikládá:

a) doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),

b) souhlas vlastníka silničního vozidla, jestliže je žadatelem provozovatel silničního vozidla, který není jeho vlastníkem,

c) žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, pokud vozidlo není zapsáno v registru silničních vozidel, včetně dokladů, které se k této žádosti přikládají (viz životní situace „Zápis vozidla s českým TP do registru - nové vozidlo“ nebo „Zápis vozidla bez českého TP do registru).

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Žádost o přidělení registrační značky na přání" žadateli vydá a pomůže vyplnit přísklušný pracovník oddělení evidence motorových vozidel na přepážce.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 26 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za vydání tabulky registrační značky na přání je 5.000 Kč za každou tabulku.

 

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na oddělení evidence motorových vozidel.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po podání žádosti obecní úřad obce s rozšířenou působností registrační značku přidělí, pokud budou splněny podmínky uvedené v § 7b odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb.

Tabulky registrační značky na přání budou vydány do 15 dnů od přidělení této značky a zaplacení správního poplatku, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Kontaktní spojení:

- datová schránka Magistrátu města Zlín: 5ttb7bs

- elektronická podatelna: posta@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.168/1999 S., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve zmnění zákona č. 307/1999 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn.

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, a to písemným podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal (ust. § 83a ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Lhůta k podání odvolání začíná běžet dnem následujícím ode dne oznámení (doručení) tohoto rozhodnutí.

Jestli-že si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (§ 24 odst. 1 správního řádu).

Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil (§ 23 odst. 4 správního řádu).

Lhůta k podání odvolání počíná v takových případech běžet dnem následujícím po uplynutí 10 dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (ust. § 82 odst. 2 zákona správního řádu).

V souladu s ustanovením § 82 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Žadatel si po příchodu na registrační místo pomocí tlačítka "Změny v registru vozidel" vytiskne v čekárně (dveře č.215) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky na které bude jeho žádost řešena.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend, odd. evidence motorových vozidel.

26. Kontaktní osoba

Ing. Martin Šoc, tel. 577630694, martinsoc@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. dubna 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

31. října 2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X