Ohlášení živnosti řemeslné a vázané fyzickou osobou s bydlištěm v ČR
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Pro provozování živnosti ohlašovací řemeslné a vázané, musí podnikatel kromě všeobecných podmínek provozování živnosti splňovat také zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost, a nesmí u něj trvat překážka provozování živnosti. Seznam řemeslných živností je uveden v příloze č. 1 k živnostenskému zákonu. Seznam vázaných živností a požadovaná odborná způsobilost jsou uvedeny v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti jsou v tomto případě fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (bydlištěm na území České republiky se rozumí pro účely tohoto zákona místo trvalého pobytu na jejím území).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: - plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, - bezúhonnost. Zvláštní podmínky provozování živnosti: Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o: - řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání, - řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, - řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, - řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo - uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, nebo - získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz), - Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost • u živností uvedených v části A přílohy č. 1 živnostenského zákona doklady podle § 7 odst. 5 písm. b) c) nebo e) Doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie - po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu, - po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné čin

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášení se podává v písemné formě na jednotném registračním formuláři (dále jen JRF). Lze jej učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (dále jen CRM) osobně, poštou, datovou schránkou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení na základě plné moci. Dále je možno ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ohlášení lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte živnostenský odbor Magistrátu města Zlína, Vaše podání přijme a vyřídí oddělení registrace živností. Kontaktní informace: Magistrát města Zlína, Odbor živnostenský Zarámí 4421 761 40 Zlín tel: 577 630 906 www.zlin.eu Elektronická podatelna: posta@zlin.eu Datová schránka: ID: 5ttb7bs Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod. úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 14:00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti. Ohlášení živnosti (vyplněné předem, doporučujeme však vyplnit s pracovnicí registrace elektronicky, přímo na živnostenském úřadu). Fyzická osoba k ohlášení připojí: - originál dokladu nebo ověřenou kopii prokazující odbornou způsobilost, - doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden, - doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí, - doklad o zaplacení správního poplatku (v případě, že podání je učiněno na živnostenském odboru Magistrátu města Zlína, lze správní poplatek uhradit současně s ohlášením na oddělení registrace živností).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení živnosti se podává na jednotném registračním formuláři (JRF), prostřednictvím kterého lze na živnostenském úřadu učinit současně i podání vůči finančnímu úřadu (za předpokladu, že podnikatel, případně jím ustanovený zmocněnec, nemá datovou schránku), správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně. Formulář lze získat na: - kterémkoliv obecním živnostenském úřadu, - kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT), - příp. je volně dostupný na internetových stránkách Magistrátu města Zlína, nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Formulář ke stažení: - jednotný registrační formulář – fyzická osoba - návod na vyplnění jednotného registračního formuláře – fyzická osoba - příloha k jednotnému registračnímu formuláři – provozovny - příloha k jednotnému registračnímu formuláři – předmět podnikání - příloha k jednotnému registračnímu formuláři – odpovědný zástupce

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí: - 1 000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání (v jednom podnětu může být ohlášeno více živností a současně podáno více žádostí o koncesi), - 500 Kč za přijetí dalšího ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda se jedná o jednu či více živností. Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo podáno současně více žádostí o koncesi nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu a vydání výpisu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

V případě, že si zvolíte živnostenský odbor Magistrátu města Zlína, lze elektronická podání opatřená elektronickým podpisem učinit na adrese centrální podatelny: posta@zlin.eu nebo zaslat datovou schránkou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších přepisů,
Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další právní předpisy technického charakteru, které souvisí s konkrétním druhem provozované živnosti

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí živnostenského úřadu o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, lze podat odvolání. Odvolání se podává ke krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem živnostenského odboru Magistrátu města Zlína je Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Provozování činnosti, která je předmětem živnosti ohlašovací řemeslné a vázané bez příslušného živnostenského oprávnění, je posuzováno jako přestupek nebo jiný správní delikt, jehož následkem je uložení pokuty.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Oprávnění provozovat živnost vzniká dnem ohlášení.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu Dotazem zaslaným e-mailem na pracovnice registrace Telefonickým dotazem

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ohlášení živnosti volné fyzickou osobu s bydlištěm v ČR
Ohlášení živnosti volné právnickou osobu se sídlem na území ČR
Ohlášení živnosti řemeslné a vázané fyzickou osobu s bydlištěm v ČR
Ohlášení živnosti řemeslné a vázané právnickou osobu se sídlem na území ČR
Žádost o koncesi pro fyzickou osobu s bydlištěm v ČR
Žádost o koncesi pro právnickou osobu se sídlem na území ČR
Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce
Oznámení změn v ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi
Oznámení zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
Oznámení přerušení/pokračování provozování živnosti
Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
Podání odvolání
Zápis do evidence zemědělského podnikatele

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, Odbor živnostenský – oddělení registrace živností

26. Kontaktní osoba

Bc. Zuzana Cahlová, vedoucí oddělení registrace živností tel.: 577 630 906

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

20.4.2015

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace