Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění. Živnostenské oprávnění je zrušeno dnem nabytí právní moci rozhodnutí, pokud podnikatel neuvede jiný konkrétní den (nelze zpětně).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Subjektem k podání žádosti je v případě: - fyzické osoby podnikatele sám podnikatel, popř. osoba jednající na základě plné moci, - právnické osoby sama právnická osoba, která jedná prostřednictvím statutárního orgánu, popř. osoby jednající na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti o zrušení živnostenského oprávnění obecnímu živnostenskému úřadu, které musí být učiněno oprávněnou osobou.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listu. Toto oznámení lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (dále jen CRM) a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), datovou schránkou nebo v zastoupení (na základě plné moci). Dále je možno podat žádost o zrušení živnostenského oprávnění prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte živnostenský odbor Magistrátu města Zlína, Vaše podání přijme a vyřídí oddělení registrace živností. Kontaktní informace: Magistrát města Zlína, Odbor živnostenský Zarámí 4421 761 40 Zlín tel: 577 630 906 www.zlin.eu Elektronická podatelna: posta@zlin.eu Datová schránka: ID: 5ttb7bs Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod. úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 14:00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti. Oznámení o zrušení živnostenského oprávnění (vyplněné předem), případně vyplní pracovnice registrace na místě elektronicky (podnikatel zkontroluje a podepíše).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění se podává zpravidla na změnovém listu, prostřednictvím kterého lze současně učinit podání vůči finančnímu úřadu (za předpokladu, že podnikatel nebo jím ustanovený zástupce nemá datovou schránku), správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně. Formulář lze získat na: - kterémkoliv obecním živnostenském úřadu, - kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT), - příp. je volně dostupný na internetových stránkách Magistrátu města Zlína, nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Formulář ke stažení: - změnový list - návod na vyplnění změnového listu

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zrušení živnostenského oprávnění není zpoplatněno. Je-li oznámení podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT), je třeba za přijetí tohoto podání uhradit poplatek 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Za předpokladu, že žádost o zrušení živnostenského oprávnění má všechny zákonem stanovené náležitosti, rozhodne živnostenský úřad bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou z hlediska živnostenského zákona po podnikateli požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

V případě, že si zvolíte živnostenský odbor Magistrátu města Zlína, lze elektronická podání opatřená elektronickým podpisem učinit na adrese centrální podatelny: posta@zlin.eu nebo zaslat datovou schránkou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších přepisů, Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další právní předpisy technického charakteru, které souvisí s konkrétním druhem provozované živnosti

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu, lze podat odvolání. Odvolání se podává ke krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem živnostenského odboru Magistrátu města Zlína je Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu Dotazem zaslaným e-mailem na pracovnice registrace Telefonickým dotazem

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ohlášení živnosti volné fyzickou osobu s bydlištěm v ČR
Ohlášení živnosti volné právnickou osobu se sídlem na území ČR
Ohlášení živnosti řemeslné a vázané fyzickou osobu s bydlištěm v ČR
Ohlášení živnosti řemeslné a vázané právnickou osobu se sídlem na území ČR
Žádost o koncesi pro fyzickou osobu s bydlištěm v ČR
Žádost o koncesi pro právnickou osobu se sídlem na území ČR
Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce
Oznámení změn v ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi
Oznámení zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
Oznámení přerušení/pokračování provozování živnosti
Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
Podání odvolání Zápis do evidence zemědělského podnikatele

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, Odbor živnostenský – oddělení registrace živností

26. Kontaktní osoba

Bc. Zuzana Cahlová, vedoucí oddělení registrace živností tel.: 577 630 906

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

20.4.2015

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace