Vývoz vozidla do jiného státu
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Životní situace se týká vývozu silničního vozidla do jiného státu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí dle právního předpisu ( zákona č. 56/2001 Sb.) a prováděcích předpisů, viz. bod č.10.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz na místně příslušném úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má osoba v žádosti uvedená jako provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo přechodný pobyt (jedná-li se o občana jiného členského státu nebo mu byl udělen azyl), jedná-li se o fyzickou osobu, nebo sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Zlína je příslušným odbor občansko-správních agend, oddělení evidence motorových vozidel sídlící na adrese Zlín, L.Váchy 602, 1.patro, dveře č. 215-čekárna.

Číslo přepážky, pracovník, číslo telefonu:

1. Náplavová Hana, 577 630 613

2. Kolmačková Bronislava, 577 630 687

3. Malá Libuše, 577 630 683

4. Tobolová Ladislava, 577 630 688

5. Trčková Markéta, 577 630 686

7. Medková Lenka, 577 630 685

8. Běhůnková Marcela, 577 630 689

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00; úterý a pátek 8.00 – 12.00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Spolu se žádostí (viz. bod č.11) se odevzdají všechny vydané tabulky s registrační značkou, která byla k silničnímu vozidlu dosud přidělena, a předloží se osvědčení o registraci silničního vozidla a technický průkaz silničního vozidla k provedení záznamu o vývozu do jiného státu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nový tiskopis uvedený v příloze vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, je ke stažení zde.

Tiskopisy jsou k dispozici v čekárně na oddělení evidence motorových vozidel nebo na informacích v budově na ulici L.Váchy 602.

Upozornění: Tiskopis musí být vytištěn na 1 list (oboustranně)!

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: - podle položky 26 písm. c) 200 Kč za vydání tabulky registrační značky - podle položky 26 písm. g) 50 Kč za zápis registrační značky. U vozidla, které má např. přiděleny 2 registrační značky činí správní poplatek 450 Kč. Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na přepážce při přijetí žádosti před provedením úkonu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Přidělení registrační značky na vývoz je zpravidla vyřízeno na počkání, pouze v případech většího počtu žadatelů před koncem úředních hodin se žádost vyřídí v nejbližším možném termínu.  
Komplikované případy budou řešeny dle správního řádu do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Plnou moc podepsanou uznávaným elektronickým podpisem lze zaslat do datové schránky Magistrátu města ZLína ID: 5ttb7bs nebo na elektronickou podatelnu: posta@zlín.eu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.168/1999 S., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve zmnění zákona č. 307/1999 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Zákon č. 307/1999 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správní řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Lze uložit pokutu do 30 000 Kč za přestupek dle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve zění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.215) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky na které bude jeho žádost řešena. V době mezi výdejem pořadového lístku a výzvou k provedení úkonu si v čekárně žadatel vypíše příslušnou žádost dle vzorů, které jsou v čekárně uvedeny.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Portál veřejné správy České republiky http://portal.gov.cz/wps/portal

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend, odd. evidence motorových vozidel.

26. Kontaktní osoba

Ing. Martin Šoc, tel. 577630694, martinsoc@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

08.01.2015

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace