Vyřazení silničního vozidla z provozu - dříve dočasné vyřazení vozidla z registru
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Životní situace se týká vyřazení silničního vozidla z provozu ( dříve dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel) na žádost vlastníka.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává vlastník silničního vozidla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí dle § 12 zákona č. 56/2001 Sb.

K žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu se přikládá:

a) technický průkaz silničního vozidla (velký technický průkaz)

b) osvědčení o registraci silničního vozidla (malý technický průkaz)

c) všechny vydané tabulky s registrační značkou

d) doklad totožnosti žadatele

e) v případě odcizení vozidla se k žádosti přiloží policejní protokol

Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen

a) zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a

b) neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem vozidla a motor.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu na příslušném úřadě.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

UPOZORNĚNÍ!!!

Ukončení režimu dočasného vyřazení (uvedení vozidla do provozu) provede pouze ten obecní úřad

obce s rozšířenou působností, který provedl dočasné vyřazení vozidla. Tedy ten obecní úřad, kde byly

registrační značky a osvědčení o registraci vozidla uloženy do tzv. depozita.

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Zlína je příslušným odbor občansko-správních agend, oddělení evidence motorových vozidel sídlící na adrese Zlín, L.Váchy 602, 1.patro, dveře č. 215-čekárna.

Číslo přepážky, pracovník, číslo telefonu:

1. Náplavová Hana, 577 630 613

2. Kolmačková Bronislava, 577 630 687

3. Malá Libuše, 577 630 683

4. Tobolová Ladislava, 577 630 688

5. Ambrozová Hana, 577 630 686

7. Medková Lenka, 577 630 685

8. Běhůnková Marcela, 577 630 689

 
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00; úterý a pátek 8.00 – 12.00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vlastník silničního vozidla spolu s žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci silničního vozidla, není-li zadrženo podle zvláštního předpisu, a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a předloží technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla".  
Tiskopisy jsou k dispozici v čekárně pracoviště evidence vozidel nebo na informacích v budově L.Váchy 602.

Tiskopis je ke stažení zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 26 b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Správní poplatek za vyřazení vozidla z provozu činí 200 Kč.
Správní poplatek je hrazen v hotovosti na přepážce nebo platební kartou na oddělení evidence motorových vozidel.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vyřazení silničního vozidla z provozu je provedeno na počkání, pouze v případech většího počtu žadatelů před koncem úředních hodin se žádost vyřídí v nejbližším možném termínu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen

a) zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a

b) neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem vozidla a motor.

Trvá-li vyřazení slničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Registrační značky se odevzdávají v čistém stavu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.168/1999 S., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve zmnění zákona č. 307/1999 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o regsitraci vozidel.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správní řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba se dopustí přestupku podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 56/2001 Sb. tím, že jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 3 nezabezpečí vyřazené silniční vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní některou z jeho podstatných částí.
Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku podle § 83a odst. 1 písm. f) zákona č. 56/2001 Sb. tím, že jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 3 nezabezpečí vyřazené silniční vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní některou z jeho podstatných částí.

Fyzická osoba se dopustí přestupku podle § 83 odst. 1 písm. e) zákona č. 56/2001 Sb. tím, že jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.
Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku podle § 83a odst. 1 písm. g) zákona č. 56/2001 Sb. tím, že jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.


Za tyto přestupky lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Jak lze ukončit režim vyřazení silničního vozidal z provozu?

Obecní úřad obce s rozšířenou působností ukončí vyřazení silničního vozidal z provozu na žádost jeho vlastníka, pokud

a) je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

b) má silniční vozidlo platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly.

22. Další informace

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.215) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky na které bude jeho žádost řešena. V době mezi výdejem pořadového lístku a výzvou k provedení úkonu si v čekárně žadatel vypíše příslušnou žádost dle vzorů, které jsou v čekárně uvedeny.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Portál veřejné správy České republiky http://portal.gov.cz/wps/portal

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend, odd. evidence motorových vozidel.

26. Kontaktní osoba

Ing. Martin Šoc, tel. 577630694, martinsoc@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.06.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

04.07.2017

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Při provádění úkonů je možné se nechat zastoupit dle Občanského zákoníku č. 40/1964 ve znění pozdějších předpisů, hlava třetí.

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X