Zánik silničního vozidla - dříve trvalé vyřazení vozidla z registru
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Životní situace se týká zápisu zániku silničního vozidla jiného než přípojného (dříve trvalé vyřazení vozidla) z registru silničních vozidel na žádost vlastníka.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o zápis zániku silničního vozidla podává vlastník silničního vozidla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí dle § 13 zákona č. 56/2001 Sb. a souvisejících předpisů.

Podmínky pro zápis zániku silničního vozidla na základě žádosti:

1. Vozidlo (ne přípojné) bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění jeho podstatných částí.

2. Vozidlo bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě.

3. Vozidlo bylo zničeno.

4. Vozidlo zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení

o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestnín řízení.

Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho

havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provo-

zovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silnišního motorového vozidla se nepovažuje jeho

rozebrání.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o zápis zániku silničního vozidla na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Zlína je příslušným odbor občansko-správních agend, oddělení evidence motorových vozidel sídlící na adrese Zlín, L.Váchy 602, 1.patro, dveře č. 215-čekárna.

Číslo přepážky, pracovník, číslo telefonu:

1. Náplavová Hana, 577 630 613

2. Kolmačková Bronislava, 577 630 687

3. Malá Libuše, 577 630 683

4. Tobolová Ladislava, 577 630 688

5. Ambrozová Hana, 577 630 686

7. Medková Lenka, 577 630 685

8. Běhůnková Marcela, 577 630 689

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00; úterý a pátek 8.00 – 12.00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti se přikládá:

a) doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou v jiném členském státě, pokud bylo vozidlo v tomto státě zlikvidováno,

b) doklad potvrzující zničení silničního vozidla, vydaný Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu,

c) pravomocné rozhodnutí o přestupku vydané podle zákona o odpadech, popř. v jiném správním

řízení,

d) technický průkaz silničního vozidla (velký TP),

e) osvědčení o registraci silničního vozidla (malý TP),

f) všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.

Doklady a tabulky s přidělenou registrační značkou se k žádosti nepřikládají, pokud byly zničeny spolu s vozidlem.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc nemusí být podepsána úředně ověřeným podpisem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla".

Tiskopisy jsou k dispozici v čekárně na oddělení evidence motorových vozidel nebo na informacích v budově na ulici L.Váchy 602.

Tiskopis je ke stažení zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za zápis zániku silničního vozidla se nevybírá.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zápis zániku silničního vozidla je proveden na počkání, pouze v případech většího počtu žadatelů před koncem úředních hodin se žádost vyřídí v nejbližším možném termínu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Registrační značky se odevzdávají v čistém stavu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.168/1999 S., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve zmnění zákona č. 307/1999 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)  
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o regsitraci vozidel

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správní řádem a uplatňují se na příslušném úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba se dopustí přestupku podle § 83 odst. 1 písm. g) zákona č. 56/2001 Sb. tím, že nepožádá v rozporu s § 13 odst. 3 o zápis zániku silničního vozidla. 
Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku podle § 83a odst. 1 písm. i) zákona č. 56/2001 Sb. tím, že nepožádá v rozporu s § 13 odst. 3 o zápis zániku silničního vozidla. 
Za tyto přestupky lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Zapíše úřad zánik silničního vozidla do technického průkazu, když jsem vozidlo rozebral nebo prodal na náhradní díly?


Obecní úřad je oprávněn zapsat zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel, pokud bylo vozidlo ekologicky zlikvidováno bez odstranění svých podstatných částí nebo bylo zničeno. Zákon výslovně uvádí, že za zničení vozidla se nepovažuje jeho rozebrání. Zánik silničního vozidla tedy úřad v registru silničních vozidel NEZAPÍŠE.


Kdy je vozidlo považováno za zničené?


Podle zákona č. 56/2001 Sb. se zničením silničního motorového vozidla rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání. Za zničené vozidlo lze např. považovat vozidlo, které hasičský záchranný sbor použil k výcviku hasičů a vozidlo po tomto výcviku již nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků. O tom vystaví vlastníkovi vozidla doklad, který je nutný k zápisu zániku vozidla v registru silničních vozidel.

22. Další informace

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.215) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky na které bude jeho žádost řešena. V době mezi výdejem pořadového lístku a výzvou k provedení úkonu si v čekárně žadatel vypíše příslušnou žádost dle vzorů, které jsou v čekárně uvedeny.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Portál veřejné správy České republiky http://portal.gov.cz/wps/portal

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend, odd. evidence motorových vozidel.

26. Kontaktní osoba

Ing. Martin Šoc, tel. 577630694, martinsoc@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.06.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

04.07.2017

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X