Změna ostatních údajů v registru vozidel
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala,

a) vlastník silničního vozidla, jedná-li se o změnu údaje uvedeného v § 4 odst. 2 písm. a) zákona

č. 56/2001 Sb. (údaje o vlastníkovi vozidla) nebo

b) provozovatel silničního vozidla.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je provozovatel silničního vozidla, vlastník vozidla pouze v případech změn týkajících se údajů o vlastníkovi vozidla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadaovaných náležitostí dle zákona č. 56/2001 Sb. a souvisejících předpisů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o zápis této změny v registru silničních vozidel na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností..

8. Na které instituci životní situaci řešit

Podáním žádosti o zápis této změny v registru silničních vozidel na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností..

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Zlína je příslušným odbor občansko-správních agend, oddělení evidence motorových vozidel sídlící na adrese Zlín, L.Váchy 602, 1.patro, dveře č. 215-čekárna.

Číslo přepážky, pracovník, číslo telefonu:

1. Náplavová Hana, 577 630 613

2. Kolmačková Bronislava, 577 630 687

3. Malá Libuše, 577 630 683

4. Tobolová Ladislava, 577 630 688

5. Ambrozová Hana, 577 630 686

7. Medková Lenka, 577 630 685

8. Běhůnková Marcela, 577 630 689

Přestavby, výměny podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla - přepážka č.6:

  1. Hanáček Richard, 577 630 658
  2. Krkoška Rostislav, 577 630 682,691.

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00; úterý a pátek 8.00 – 12.00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti se přikládá:

a) doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování se vyžaduje plná moc),

b) technický průkaz silničního vozidla (velký technický průkaz),

c) osvědčení o registraci silničního vozidla (malý technický průkaz),

d) další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle:

- tažné zařízení: typový list, montáž oprávněnou osobou nebo kontrola na STK, případně další doklady,

- rozměr kol/pneumatik: souhlas akreditovaného zástupce nebo typový list se zapsanou kontrolou montáže (na STK nebo zkušebně dle požadavku v typovém listu) nebo protokol z pověřené zkušebny (u kol bez potvrzení akreditovaného zástupce či typového listu),

- LPG/CNG/E85: v případě hromadné přestavby zápis přestavbáře v technickém průkazu, příloha LPG/CNG k technickému průkazu,

- hromadné přestavby: zápis přestavbáře v technickém průkazu, podle podmínek schválení či při nejasnostech v zápisu přestavbáře budou vyžadovány další doklady

- další změny technických údajů – dotazy na oddělení osobně nebo telefonicky (viz kontakty)

 

K žádosti o změnu údaje v registru silničních vozidel, ke které dochází na základě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, se dále přiloží:

a) doklad o nabytí této části,

b) protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a

c) rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc nemusí být podepsána úředně ověřeným podpisem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis ve formátu A4 je k dispozici přímo v čekárně pracoviště evidence vozidel, nebo též na pracoviští informací v budově L. Váchy 602.

 
Vzor tiskopisu je uveden v příloze Vyhlášky č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel, ke stažení zde.  

Upozornění:  
Je doporučováno, aby tiskopis žádosti byl vytištěn na 1 list ve formátu A4.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 26 sazebníku zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel je 50 Kč za každou změnu.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti na přepážce nebo platební kartou na oddělení evidence motorových vozidel.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Změna údajů v registru je zpravidla vyřízena na počkání, pouze v případech většího počtu žadatelů před koncem úředních hodin se žádost vyřídí v nejbližším možném termínu.
Komplikované případy budou řešeny dle správního řádu do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Kontaktní spojení:

- datová schránka Magistrátu města Zlín ID: 5ttb7bs

- elektronická podatelna: posta@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.168/1999 S., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve zmnění zákona č. 307/1999 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správní řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba se dopustí přestupku dle § 83 odst. 1 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb. tím, že nepožádá v rozporu s § 11 odst. 1 o zápis jiného údaje v registru silničních vozidel.

Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dle § 83a odst. 1 písm. e) zákona č. 56/2001 Sb. tím, že nepožádá v rozporu s § 11 odst. 1 o zápis jiného údaje v registru silničních vozidel.

Za tento přestupek a správní delikt lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.215) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky na které bude jeho žádost řešena. V době mezi výdejem pořadového lístku a výzvou k provedení úkonu si v čekárně žadatel vypíše příslušnou žádost dle vzorů, které jsou v čekárně uvedeny.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Portál veřejné správy České republiky http://portal.gov.cz/wps/portal

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend, odd. evidence motorových vozidel.

26. Kontaktní osoba

Ing. Martin Šoc, tel. 577630694, martinsoc@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 06. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 06. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X