Zápis změny vlastníka a provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností

a) v případě převodu vlastnického práva (např. koupě, dar, ukončení leasingu) na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem,

b) v případě přechodu vlastnického práva (např. dědictví, vydražení vozidla) na základě

1. žádosti nového vlastníka silničního vozidla, nebo

2. oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím věci.

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne

a) převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo

b) přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je:

  1. v případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadní a nový vlastník silničního vozidla a nový provozovatel silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem,

  1. v případě přechodu vlastnického práva podává žádost nový vlastník silničního vozidla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí dle právního předpisu ( zákona č. 56/2001 Sb.) a prováděcích předpisů, viz. bod č.10.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o zápis změny vlastníka na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Zlína je příslušným odbor občansko-správních agend, oddělení evidence motorových vozidel sídlící na adrese Zlín, L.Váchy 602, 1.patro, dveře č. 215-čekárna.

Číslo přepážky, pracovník, číslo telefonu:

1. Náplavová Hana, 577 630 613

2. Kolmačková Bronislava, 577 630 687

3. Malá Libuše, 577 630 683

4. Tobolová Ladislava, 577 630 688

5. Ambrozová Hana, 577 630 686

7. Medková Lenka, 577 630 685

8. Běhůnková Marcela, 577 630 689

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00; úterý a pátek 8.00 – 12.00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla se přiloží

a) v případě převodu vlastnického práva

1. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,

2. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní, a

3. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu (depozit),

b) v případě přechodu vlastnického práva

1. doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu a

2. doklady podle písmene a); k žádosti se nepřikládají technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla nemá-li je žadatel k dispozici a protokol o evidenční kontrole vozidla, je-li současně podána žádost o zápis zániku vozidla,

c) doklad totožnosti žadatele.

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti neověří totožnost žadatele nebo žadatel není zastoupen na základě plné moci, musí žádost obsahovat úředně ověřený podpis.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb.).

Údaje o mezitímním vlastníkovi (na druhé straně žádosti) vyplňují pouze osoby postupující podle § 8 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., např. autobazary.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis ve formátu A3 je k dispozici přímo v čekárně pracoviště evidence vozidel, nebo též na pracoviští informací v budově L. Váchy 602.

Vzor tiskopisu je uveden v příloze Vyhlášky č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel, ke stažení zde.

Upozornění:

Je doporučováno, aby tiskopis žádosti byl vytištěn na 1 list ve formátu A3, následně přeložený napůl. Žádost tvoří obálku spisu (originální tiskopis Ministerstva dopravy ČR).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 26 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích:

- motocykl do 50 cm3 300 Kč

- motocykl nad 50 cm3 500 Kč

- motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800 Kč

- přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500 Kč

- přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700 Kč

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na oddělení evidence motorových vozidel před započetím evidenčního úkonu.

Jestliže je současně s žádostí o zápis změny vlastníka silničního vozidla přidělena tomuto vozidlu registrační značka elektrického vozidla, správní poplatek se nevybírá. Registrační značku elektrického vozidla lze přidělit vozidlu, které plní podmínky ustanovení § 7b odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb.

Od poplatku zápisu změny vlastníka nebo provozovatele motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly v registru silničních vozidel jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Emisní poplatek vozidel kategorie M1 a N1 (údaj kategorie vozidla je uvedený v dokladech k vozidlu)

Od 1. 1. 2021 vzniká poplatková povinnost podáním žádosti o zápis:

  1. silničního vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel v České republice,
  2. změny vlastníka silničního vozidla kategorie M1 nebo N1 v registru silničních vozidel v České republice, nebo
  3. změny provozovatele silničního vozidla kategorie M1 nebo N1 v registru silničních vozidel v České republice.

Výše emisního poplatku závisí na plnění mezních hodnot emisí ve výkufových plynech v souladu s předpisy Evropské unie:

a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,

b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1, nebo

c) 10 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 0.

Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se prokazuje zápisem v technickém průkazu vozidla nebo v registru silničních vozidel.

Poplatková povinnost nevzniká, pokud byl emisní poplatek již jednou zaplacen.

Osvobození od emisního poplatku

(1) Od emisního poplatku je osvobozeno

a) vozidlo, které splňuje minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3,

b) historické vozidlo, nebo

c) vozidlo, pro které je vydán platný doklad o uznání testování na historickou původnost.

(2) Od emisního poplatku je osvobozen

a) držitel průkazu ZTP nebo ZTP-P a jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo jiná fyzická osoba, kterým byl držitel takového průkazu svěřen do péče na základě rozhodnutí příslušného orvgánu,

b) žadatel o zápis vozidla do registru silničních vozidel, u něhož k zápisu dochází v důsledku

1. nabytí dědictví nebo odkazu,

2. převodu mezi osobami blízkými, nebo

3. zániku společného jmění manželů, nebo

c) stát, jestliže mu vozidlo připadlo na základě rozhodnutí

1. o propadnutí nebo zabrání věci v trestním, přestupkovém nebo jiném obdobném řízení,

2. v dědickém řízení, nebo

3. o odúmrti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Registrace vozidla je zpravidla vyřízena na počkání, pouze v případech většího počtu žadatelů před koncem úředních hodin se žádost vyřídí v nejbližším možném termínu. 
Komplikované případy budou řešeny dle správního řádu do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pro zaregistrování vozidla do registru je nutné vyplnit formulář "Přihláška k registraci vozidla" (formát A3 přeložený napůl, nelze použít např. 2 formáty A4 k sobě sepnuté).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost nelze vyřídit elektronicky.

Kontaktní spojení:

  1. datová schránka Magistrátu města Zlína ID: 5ttb7bs
  2. elektronická podatelna: posta@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.168/1999 S., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve zmnění zákona č. 307/1999 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správní řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba se dopustí přestupku dle § 83 odst. 1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb. tím, že provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel.

Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dle § 83a odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb. tím, že provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel.

Za tento přestupek a správní delikt lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Kdo může být žadatelem a na kterém úřadě změnu vlastníka vyřídit?

O změnu žádá původní vlastník vozidla současně s jeho novým vlastníkem. Jestliže nový vlastník a provozovatel vozidla není stejná osoba (např. novým vlastníkem je leasingová společnost a nový provozovatel její klient), žádá původní vlastník vozidla, leasingová společnost jako nový vlastník vozidla a její klient jako nový provozovatel vozidla. Změna vlastníka vozidla se provádí na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na to, kde je vozidlo zaregistrováno.

Za ukončení leasingu se platí stejný poplatek jako za zapsání nového osobního automobilu do registru silničních vozidel?

Ano, podle položky 26 písm. a) sazebníku správních poplatků se za změnu vlastníka v registru vozidel u vozidla s nejméně čtyřmi platí správní poplatek 800 Kč. Je nutné také předložit protokol o evidenční kontrole ze stanice technické kontroly a zelenou kartu povinného ručení.

Musím vyměnit tabulky s registrační značkou, když mám pobyt v jiném kraji, než původní provozovatel?

Ne, tabulky s registrační značkou se od 1 .1. 2015 při změně vlastníka NEMĚNÍ.

22. Další informace

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.215) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky na které bude jeho žádost řešena. V době mezi výdejem pořadového lístku a výzvou k provedení úkonu si v čekárně žadatel vypíše příslušnou žádost dle vzorů, které jsou v čekárně uvedeny.

Informace k dokladu o pojištění

Dle zákona č. 168/1999 Sb. § 2 písm. k) o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se za doklad prokazující pojištění odpovědnosti z provozu vozidla považuje „zelená karta“ vydaná příslušným pojistitelem. V § 3 odst. 3 tohoto zákona je uvedeno, že bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy, vydá pojistitel pojistníkovi zelenou kartu.

Českou kanceláří pojistitelů, ředitelem Úseku likvidace pojistných událostí, panem Mgr. Danielem Míkou byla registračním místům sdělena tato informace:

V případech, kdy je pojistníkovi zasílána „zelená karta“ v elektronické podobě musí být „zelená karta“ vytištěna v zelené barvě (buď na barevné tiskárně nebo v případě černobílé tiskárny na zeleném podkladě), přičemž na tuto skutečnost musí být pojistník ze strany pojistitele předem upozorněn.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Portál veřejné správy České republiky http://portal.gov.cz/wps/portal

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend, odd. evidence motorových vozidel.

26. Kontaktní osoba

Ing. Martin Šoc, tel. 577630694, martinsoc@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. dubna 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. dubna 2021

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X