Zápis vozidla bez českého technického průkazu do registru
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Životní situace se týká registrace silničního vozidla a přípojného vozidla, ke kterému není vystaven český technický průkaz.

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky:

a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,

b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla, popřípadě společně žádají vlastník a osoba, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, pokud:

a) technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla schválena,

b) je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se takového vozidla,

c) byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané hodnoty, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,

d) silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky nebo tato informace není zjištěna v centrálním registru silničních vozidel,

e) provozovatel silničního vozidla má na území České republiky:

  1. trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,
  2. sídlo, jedná-li se o právnickou osobu nebo

odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o zápis vozidla na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Zlína je příslušným odbor občansko-správních agend, oddělení evidence motorových vozidel sídlící na adrese Zlín, L.Váchy 602, 1.patro, dveře č. 215-čekárna.

Přepážka č. 6:

  1. Hanáček Richard, 577 630 658
  2. Krkoška Rostislav, 577 630 682,691

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00; úterý a pátek 8.00 – 12.00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti se přikládá:

a) doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),

b) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je

1) prohlášení o shodě (COC list), nebyl-li technický průkaz vydán, nebo

2) osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem EU, Švýcarskem, Norskem, Islandem, Lichtenštejnskem (dále jen "členský stát"), a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla, nebo

3) rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla (týká se vozidel, která nejsou naposledy registrována ve státech uvedených v bodě 2), nebo

4) osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech,

c) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidel posledně registrovaných v členském státě, u nichž neuplynula od jeho první registrace lhůta, ve které mají provozovatelé vozidla povinnost vozidlo přistavit k první pravidelné technické prohlídce (např. u osobního automobilu první perioda 4 roky od jeho první registrace).

Doklad o technické prohlídce je:

- doklad o provedení pravidelné technické prohlídky v jiném členském státě, ve kterém je vozidlo posledně registrováno (podle přílohy II Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU). Při předložení tohoto protokolu je vyžadován jeho úřední překlad,

- protokol o technické prohlídce za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel (protokol vystavený českou stanicí technické kontroly).

d) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,

e) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

f) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

g) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu a

h) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene b).

Žádost o zápis do registru musí obsahovat úředně ověřený podpis, je-li žádost podána v listiné podobě; to neplatí, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti ověří totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na základě plné moci. 
Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb.).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis ve formátu A3 je k dispozici přímo v čekárně pracoviště evidence vozidel, nebo též na pracoviští informací v budově L. Váchy 602.

Vzor tiskopisu je uveden v příloze Vyhlášky č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel, ke stažení zde.  

Upozornění:  
Je doporučováno, aby tiskopis žádosti byl vytištěn na 1 list ve formátu A3, následně přeložený napůl. Žádost tvoří obálku spisu (originální tiskopis Ministerstva dopravy ČR).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích:

- motocykl do 50 cm3 300 Kč

- motocykl nad 50 cm3 500 Kč

- motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800 Kč

- přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500 Kč

- přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700 Kč

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na oddělení evidence motorových vozidel před započetím evidenčního úkonu.

Od 1.1.2009 je povinen vlastník vozidla kategorie M1 a N1 při první registraci nebo přeregistraci vozidla uhradit kromě poplatku za registraci ještě poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Jeho výše závisí na údaji o homologacích emisí v technickém průkazu, podle kterých jsou vozidla rozdělená do jednotlivých stupňů:

EURO 0 poplatek 10 000 Kč

EURO 1 poplatek 5 000 Kč

EURO 2 poplatek 3 000 Kč

  1. od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci vozidla dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů,
  2. poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3, a dále v případě vozidel zapsaných v registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro registraci vozidla je závislá na počtu podaných žádostí. Zpravidla je zápis do registru vozidel proveden do 2 až 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Konkrétní termín vyřízení žádosti Vám bude sdělen při podání žádosti příslušným pracovníkem na přepážce číslo 6.
Komplikované případy budou řešeny popdle správního řádu do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pro zaregistrování vozidla do registru je nutné vyplnit formulář "Přihláška k registraci vozidla" (formát A3 přeložený napůl, nelze použít např. 2 formáty A4 k sobě sepnuté). Při registraci nového vozidla mohou nastat tyto případy: vlastník vozidla je shodný s provozovatelem, tzn., že na vozidle není leasing, zást. právo apod. V tomto případě se v bodu A. příslušné žádosti uvede vlastník vozidla. Údaje v bodech B,C se nevyplňují. Dále se vyplní údaje v bodech D,E. vlastník vozidla není shodný s provozovatelem, tzn., že na vozidle je např. leasing, zást. právo apod. V tomto případě se v bodu A. příslušné žádosti uvede vlastník vozidla – (věřitel, leasingová spol.), V bodu B. se uvede provozovatel vozidla – (dlužník, nájemce). Bod C. se nevyplňuje. Dále se vyplní údaje v bodech D,E.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Kontaktní spojení:

- datová schránka Magistrátu města ZLína ID: 5ttb7bs 

- elektronická podatelna: posta@zlín.eu 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.168/1999 S., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve zmnění zákona č. 307/1999 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Zákon č. 307/1999 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správní řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba se dopustí přestupku dle § 83 odst. 1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb. tím, že provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel.

Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dle § 83a odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb. tím, že provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel.

Za tento přestupek a správní delikt lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Musím u osobního automobilu, který byl poprvé zaregistrován před dvěma roky, a který jsem dovezl z Německa, předkládat i protokol o technické prohlídce vozidla provedené v ČR?

Jelikož od první registrace vozidla neuplynula doba čtyř let, ve které je povinnost provozovatele přistavit osobní automobil v ČR k první pravidelné technické prohlídce, doklad o technické prohlídce se nevyžaduje. STK vám provede pouze evidenční kontrolu, pracovník magistrátu po zapsání vozidla do registru silničních vozidel zapíše do technického průkazu datum příští pravidelné technické prohlídky, který je čtyři roky od prvního zaregistrování vozidla v Německu.

22. Další informace

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.215) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky na které bude jeho žádost řešena. V době mezi výdejem pořadového lístku a výzvou k provedení úkonu si v čekárně žadatel vypíše příslušnou žádost dle vzorů, které jsou v čekárně uvedeny.

Informace k dokladu o pojištění

Dle zákona č. 168/1999 Sb. § 2 písm. k) o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se za doklad prokazující pojištění odpovědnosti z provozu vozidla považuje „zelená karta“ vydaná příslušným pojistitelem. V § 3 odst. 3 tohoto zákona je uvedeno, že bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy, vydá pojistitel pojistníkovi zelenou kartu.

Českou kanceláří pojistitelů, ředitelem Úseku likvidace pojistných událostí, panem Mgr. Danielem Míkou byla registračním místům sdělena tato informace:

V případech, kdy je pojistníkovi zasílána „zelená karta“ v elektronické podobě musí být „zelená karta“ vytištěna v zelené barvě (buď na barevné tiskárně nebo v případě černobílé tiskárny na zeleném podkladě), přičemž na tuto skutečnost musí být pojistník ze strany pojistitele předem upozorněn.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Portál veřejné správy České republiky http://portal.gov.cz/wps/portal

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend, odd. evidence motorových vozidel.

26. Kontaktní osoba

Ing. Martin Šoc, tel. 577630694, martinsoc@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 06. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

4. listopadu 2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X